garanti och reklamationsrätt
viking rescyoutm ​​​​​​​räddningsflottar

Begränsad garanti – reklamationsrätt

VIKING Yachting RescYouTM räddningsflottar tillverkade av Viking Life-Saving Equipment A/S (”VIKING”) 

Under förutsättning att din VIKING Yachting RescYouTM räddningsflotte inte har köpts för kommersiellt bruk, har du – som konsument – reklamationsrätt om det visar sig att räddningsflotten inte uppfyller kraven. Reklamationsrätten gäller i två (2) år från leveransdatumet.  

Du har dessutom en utökad reklamationsrätt avseende tygmaterialet som används i räddningsflotten. Reklamationsrätten gäller i tolv (12) år från räddningsflottens tillverkningsdatum.  

Reklamationsrätten är alltid beroende av att räddningsflotten installerats, använts, underhållits och fått service i enlighet med bruksanvisningen.

>> Läs bruksanvisningen här

Reklamationsrätten gäller inte i händelse av felaktigheter eller skador som uppstår (i) av att räddningsflot­ten fylls med luft vid normalt bruk, (ii) om räddningsflotten dras sönder, förfaller eller går i bitar, eller (iii) av modifiering, underhåll och/eller serviceöversyn som utförs av en person som inte är auktoriserad av VIKING. Reklamationsrätten gäller inte heller i händelse av (i) felaktigheter eller skador som orsakas av dig eller en tredje part, (ii) felaktigheter eller skador som uppstår genom värme, ultraviolett ljus, kemikalier eller oljeprodukter eller (iii) felaktigheter eller skador som uppstår genom felaktigt underhåll, användning eller förvaring.  

Du måste meddela VIKING så snart som möjligt och inte under några omständigheter senare än två (2) månader efter att en felaktighet har upptäckts, genom att kontakta VIKING på den adress och/eller e-postadress som anges nedan. Meddelandet måste innehålla en grundlig beskrivning (helst med fotografier) av felaktigheten och dokumentation av ditt köp av räddningsflotten, i form av ett kvitto eller en faktura som visar inköpsdatumet.  

Efter VIKINGs gottfinnande måste du antingen transportera räddningsflotten till en serviceverkstad som VIKING anger eller göra den tillgänglig för inspektion av VIKING på en annan plats. Om räddningsflottens felaktighet omfattas av reklamationsrätten kommer VIKING att ersätta dig för transportkostnaderna. Om det däremot visar sig att räddningsflotten uppfyller alla krav måste du stå för VIKINGs kostnader eller en rimlig avgift för inspektionen.  

Om VIKING bedömer att felaktigheten omfattas av reklamationsrätten åtgärdar VIKING antingen fel-aktigheten eller levererar en annan räddningsflotte i utbyte på företagets egen bekostnad. En felaktig räddningsflotte som ersätts av VIKING blir VIKINGs egendom. Om en felaktighet inte kan åtgärdas, eller om räddningsflotten inte kan bytas ut utan orimliga kostnader för VIKING, har du i stället rätt till en proportion­erlig nedsättning av inköpspriset som motsvarar räddningsflottens reducerade värde. Om VIKING åtgärdar eller byter ut räddningsflotten eller tillhandahåller en proportionerlig nedsättning av räddningsflottens in-köpspris inom en rimlig tidsperiod har du varken rätt till skadestånd eller någon kompensation eller till att häva köpeavtalet.  

Om felaktigheten omfattas av reklamationsrätten på tolv (12) år avseende tygmaterialet och VIKING åtgärdar felaktigheten eller levererar en annan räddningsflotte i utbyte, innebär detta inte att reklamations-rätten utökas med en ny period på tolv (12) år.  

Denna begränsade garanti och reklamationsrätt begränsar inte på något sätt eventuella rättigheter som du har i enlighet med bindande lagstiftning.


VIKING Life-Saving Equipment A/S
Saedding Ringvej 13
6710 Esbjerg V
Denmark

Tel. +45 76 11 81 00 • E-mail: VIKING@VIKING-life.com